تبلیغات
برف تازه - من با این شعر گریه کردم
برف تازه
به قدری گریه كردم دلم شش گوشه شد